Verslag BIG-commissie 2017

De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Het doel van de wet is om te zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de wet patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

Binnen Zorggroep Alliade is een BIG-commissie. De BIG-commissie richt op het juist uitvoeren van de Wet BIG, zodat medewerkers die risicovolle handelingen moeten uitvoeren daarvoor ook bekwaam en deskundig zijn. De BIG-commissie kwam in 2017 drie keer bijeen. De focus van de commissie lag in 2017 vooral op de inzet van voldoende deskundige medewerkers en aanpassingen in beleid. Ook zijn een casus over ketenzorg en de praktijktoetsen besproken. 

Voldoende deskundige medewerkers

De zorgzwaarte van onze cliënten neemt toe. Hierdoor is steeds meer behoefte aan medewerkers met een verpleegkundige achtergrond. Er zijn diverse acties ingezet:

  • In 2017 is binnen Talant getoetst of er belangstelling is vanuit agogische medewerkers om zich te laten bijscholen tot MBO-verpleegkundige. In 2018 starten 100 medewerkers de praktijkroute MBO-V. Binnen Meriant was reeds gestart met het zelf opleiden van zij-instromers tot verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) en van verzorgende IG tot MBO-verpleegkundige.
  • Binnen Talant zijn begeleiders met een afgeronde opleiding als verpleegkundige of verzorgende vanaf 2017 breder inzetbaar om voorbehouden en risicovolle handelingen uit te voeren. Deze medewerkers hebben de functienaam A+ gekregen.
  • Er is geïnvesteerd in de inzet van de verpleegkundig specialist binnen Meriant en Talant. Dit is een verpleegkundige die bevoegd is om bepaalde medische taken uit te voeren. Dit gebeurt onder supervisie van een arts.

Aanpassingen in beleid

Binnen Alliade worden de kritische werkprocessen opnieuw bekeken. Dit gebeurt in procesteams. Het procesteam ‘bevoegd en bekwaam’  bestaat uit medewerkers van alle dochters en BV’s van Alliade. Er is in 2017 gewerkt aan een efficiënt werkproces. In 2018 zal nieuw beleid en bijhorende werkprocessen en procedures vastgesteld worden.