Verslag Commissie complexe zorgvragen 2017

De commissie complexe zorgvragen richt zich op zeer specifieke zorgvragen die vaak te maken hebben met wel of niet ingrijpen in de vrijheid van cliënten. Daarbij gaat het over zelfbeschikkingsrecht van de cliënten, ethische vragen en de wettelijke kaders.

De commissie Complexe Zorgvragen kwam in 2017 drie keer bijeen. Deze commissie is in het leven geroepen om oplossingen te bieden voor ingewikkelde zorgvragen, om ze zichtbaar te maken en om vragen hierover te beantwoorden. De commissie is een platform waar medewerkers vragen en dilemma’s kunnen inbrengen.

Bij complexe zorgvragen is de problematiek vaak heftig. Soms raakt de zorgvraag de grenzen van ons zorgaanbod. De zorgvraag vraagt om maximale inzet van expertise en om oplossingen op maat. Complexe zorgvragen gaan over kwesties die liggen op het snijvlak van ethiek, BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) en WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Het gaat dan om bijvoorbeeld het goed wegen van de vrijheid(beperking) van de cliënt en de veiligheid van andere cliënten, burgers en medewerkers.

In 2017 heeft de commissie 6 nieuwe casussen in behandeling genomen. Het gaat in deze casussen om zorgmijdend gedrag, zelfbeschadigend gedrag, middelengebruik, psychiatrische problematiek, veiligheid en vrijheid en de risico’s die dat met zich meebrengt en verantwoordelijkheden.

De ingebrachte casussen staan centraal in de commissie. De commissie wil zich daarnaast ook profileren en verbinding zoeken met de werkvloer. In 2018 is het plan om een kennisbank en kenniskring te starten. Ook is het doel in 2018 de vaardigheden van gedragskundigen en hoofden te vergroten in het herkennen en bespreken van complexe zorgsituaties. Het voeren van gesprekken over complexe en soms ethische zorgvragen moet namelijk vooral op de werkvloer plaatsvinden. Tot slot organiseert de commissie in het voorjaar van 2018 een werkconferentie met als doel gezamenlijke normen en waarden te ontwikkelen.