Verslag geneesmiddelencommissie 2017

De geneesmiddelencommissie richt zich op de medicatieveiligheid. De Geneesmiddelencommissie kwam in 2017 twee keer bijeen. In de commissie is in 2017 aandacht geschonken aan:

  • Het digitaal aftekenen van de toedienlijsten. In 2017 is gekeken wat nodig is om het digitaal aftekenen mogelijk te maken. In 2018 wordt gestart met het digitaal aftekenen. We verwachten dat het aantal medicatiefouten verder afneemt als we starten met digitaal aftekenen.
  • Het borgen van de afvalverwerking. Ruim 190 locaties van Talant, Meriant en Reik maken inmiddels gebruik van de mogelijkheid om afvalmateriaal van medicatie waarop privacy gevoelige gegevens staan te vernietigen via Prodak Archiefvernietiging.
  • Het vergroten van de deskundigheid van Medimo. Medimo is een elektronisch voorschrijfsysteem voor artsen. In Medimo kun je medicatiedossiers bekijken, medicatieoverzichten afdrukken, herhaalmedicatie bestellen en nieuwe toedienlijsten vinden. Er is een e-learning ontwikkeld om medewerkers wegwijs te maken in het systeem.

Ook is in 2017 aandacht besteed aan scholing en deskundigheidsbevordering van de aandachtsfunctionarissen medicatie. We hebben mede daardoor op het gebied van het verbeteren en borgen van de medicatieveiligheid (het juiste medicijn bij de juiste cliënt, op de juiste tijd, in de juiste dosering, en op de juiste wijze) vooruitgang geboekt. We zien dat aandachtsfunctionarissen steeds vaker specialist en vraagbaak binnen hun team zijn op het gebied van medicatieveiligheid.

Tot slot is in 2017 gestart met het opnieuw beschrijven van het medicatieproces. Dit is gebeurd in het procesteam medicatieveiligheid. In dit procesteam zitten vertegenwoordigers van alle dochters van Alliade. Het resultaat is een vereenvoudigd en uniform medicatieproces voor alle dochters van Alliade.

In 2018 richt de Geneesmiddelencommissie zich (weer) op zaken als:

  • Het vergroten van de deskundigheid van aandachtsfunctionarissen en medewerkers.
  • Het digitaal aftekenen van medicatie.
  • De samenwerking met Brocacef (leverancier medicatie).
  • Implementatie van het vernieuwde medicatieproces.
  • Afbouw van psychofarmaca.
  • Medicatieoverdracht tussen verschillende zorgverleners.