Verslag Infectiepreventiecommissie 2017

Alliade heeft een breed programma opgesteld om uitbraak van infectiezieken te voorkomen. De infectiepreventiecommissie speelt daarin een belangrijke rol. In 2017 kwam de commissie vier keer bijeen. De commissie verspreidt twee keer per jaar een nieuwsbrief om medewerkers te informeren over preventie en bestrijding van infectieziekten. Medewerkers zijn inmiddels goed bekend met de speciale deskundige op het gebied van infectiepreventie. Er zijn in 2017 geen grote uitbraken geweest wat betreft infectieziekten.

In 2017 heeft de commissie onder andere aandacht geschonken aan:

  • Er zijn voorlichtingssessies georganiseerd om de kennis over handhygiëne te vergroten.
  • Er is een zelfaudit hygiëne en infectiepreventie uitgevoerd. Zie onderstaand de resultaten. 
  • Er is beleid BRMO/MRSA ontwikkeld. Ook is Tetanusbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd.
  • Er zijn sinds 2017 hygiëne ambassadeurs op enkele locaties van Meriant in samenwerking met Vilans is een kenniscentrum en heeft als doel de langdurige zorg te verbeteren. 

Ook is in 2017 het procesteam infectiepreventie gestart met het als doel de processen rondom infectiepreventie te vereenvoudigen en uniformeren voor alle dochters van Alliade. Uitgangspunt is hierbij ‘wat heeft een medewerker nodig om hygiënisch te kunnen werken?’

In 2018 heeft de commissie als algemeen thema het onderwerp handhygiëne. Er zullen meer voorlichtingsessies over dit onderwerp worden georganiseerd. Ook is in 2018 onder andere aandacht voor:

  • De implementatie van het BRMO/MRSA beleid.
  • Een verdere uitrol van de hygiëne ambassadeurs binnen teams.
  • Ontwikkeling van een training over voedselveiligheid.

Resultaten zelfevaluatie hygiëne en infectiepreventie

De zelfevaluatie is uitgevoerd door teams van Talant, Meriant en Reik. Naast de resultaten op het niveau van de afdeling of locatie zijn er resultaten op Alliadeniveau (Talant, Meriant en Reik) beschikbaar. De resultaten op Alliadeniveau zijn als volgt:

  • Er wordt goed gescoord op handhygiëne, zoals het handen wassen, desinfecteren en het dragen van handschoenen.
  • Ook wordt het onderwerp op diverse locaties besproken in het team- of werkoverleg. En wordt er bijvoorbeeld direct actie ondernomen wanneer de materiaalvoorraad, zoals schorten, het minimum nadert.
  • De persoonlijke hygiëne kan verder verbeterd worden. Zo wordt nog niet altijd beschermende kleding (schorten) gedragen bij bijvoorbeeld het wassen van een cliënt. Ook valt op dat er niet altijd bekendheid is met het begrip BMRO (bijzonder resistente micro-organismen). Hier speelt mogelijk de aard en omvang van de locatie een rol.

Op afdelingsniveau zal het hoofd in samenwerking met betrokken medewerkers verbeterpunten formuleren en acties uitzetten. Via de nieuwsbrief infectiepreventie worden diverse thema’s onder de aandacht gebracht, waaronder BRMO. Ook is hiervoor een factsheet ontwikkeld die onder andere wordt aangeboden op de themapagina ARBO van ons intranet.